Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Mind Your Network B.V.

Newtonweg 1B
8013 RD Zwolle

Mind Your Network wil graag ondernemend Nederland met elkaar verbinden. Vanuit de gedachte “samen staan we sterk” gaan we voor win-win situaties. Met deze algemene voorwaarden willen we duidelijke verwachtingen scheppen en bepaalde afspraken afstemmen. Alles met als doel tevreden members en partners te krijgen en te behouden.

Artikel 1. DEFINITIES

De onderstaande met hoofdletter geschreven definities hebben in het kader van deze algemene voorwaarden de volgende betekenis:
a. Member: een natuurlijk persoon die lid is geworden van Mind Your Network door zich aan te melden als member. Members moeten zich aanmelden vanuit een bedrijf.
b. Partner: een bedrijf die de members een specifiek voordeel biedt. Er kan gekozen worden uit diverse partnerpakketten.
c. Medewerker: een natuurlijke persoon werkzaam bij of verbonden aan Mind Your Network, al dan niet op grond van een arbeidsovereenkomst.
d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen member of partner en Mind Your Network.
e. Partijen: de Members, de Partners en Mind Your Network.
f. Werkzaamheden: alle door Mind Your Network ten behoeve van Member of Partner uit te voeren werkzaamheden en verrichtingen.

Artikel 2. TOEPASSELIJKHEID

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op: alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en Overeenkomsten, hoe ook genaamd, waarbij Mind Your Network zich verbindt / zal verbinden om Werkzaamheden te verrichten voor Member of Partner.
2. Afwijkingen van en aanvullingen op de deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig als dit schriftelijk is vastgelegd en door beide partijen ondertekend is.
3. Andere Algemene Voorwaarden (Van de Member of Partner of een andere partij) zijn niet van toepassing. Mind Your Network wijst zulke voorwaarden af.


Artikel 3. GEGEVENS Members en Partners

1. Bij het accepteren van deze algemene voorwaarden wordt er door member en/of partner toestemming gegeven om algemene bedrijfsgegevens te plaatsen op de website en andere uitingen (sociale media, nieuwsbrieven en mailingen) van Mind Your Network. Bij afwijkingen wordt dit schriftelijk vastgelegd.
2. Mind Your Network is niet verantwoordelijk voor verkeerde of onvolledige gegevens getoond op de verschillende kanalen. De Member of Partner dient dit zelf te controleren.
3. Mind Your Network gaat ten alle tijden op een verantwoordelijke manier om met de afgegeven gegevens en informatie van haar Members en Partners en handelt volgens de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

 

Artikel 4. INTELLECTUELE EIGENDOM

1. Op zowel de Software als wel andere zaken die Mind Your Network levert aan haar Members en Partners rusten intellectuele eigendomsrechten.
2. Het is voor de Members en Partners uitdrukkelijk verboden om de producten en of diensten waarop de intellectuele eigendomsrechten van Mind Your Network rusten, dan wel producten waarop intellectuele eigendomsrechten rusten met betrekking tot het gebruik waarvan Mind Your Network gebruiksrechten heeft verworven, te verveelvoudigen, te openbaren of te exploiteren. Hierbij gaat het bijvoorbeeld (maar niet uitsluitend) om: computerprogramma`s, systeemontwerpen, werkwijzen, adviezen, (model)contracten, rapportages, templates, macro’s en andere geestesproducten.
3. Het is voor Members en Partners niet toegestaan om de in het tweede lid genoemde producten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Mind Your Network aan derden ter hand te stellen. Dit geldt niet in het geval Opdrachtgever een deskundig oordeel wil verkrijgen over de uitvoering van de Werkzaamheden door Opdrachtnemer. Opdrachtgever zal in dat geval zijn verplichtingen op grond van dit artikel opleggen aan de door hem ingeschakelde derden.

Artikel 5. OVERMACHT

1. Als partijen de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet tijdig of niet behoorlijk kunnen nakomen ten gevolge van overmacht in de zin van art. 6:75 BW dan worden die verplichtingen opgeschort tot op het moment dat partijen alsnog in staat zijn deze op de overeengekomen wijze na te komen.
2. Als de situatie als bedoeld in het eerste lid zich voordoet hebben partijen het recht om de Overeenkomst geheel of gedeeltelijk en met onmiddellijke ingang schriftelijk op te zeggen, overigens zonder dat recht op enige schadevergoeding bestaat.
3. Indien Mind Your Network bij het intreden van de overmachtssituatie al gedeeltelijk aan de overeengekomen verplichtingen heeft voldaan, is Mind Your Network gerechtigd de verrichte Werkzaamheden afzonderlijk en tussentijds te facturen en dient de Member of Partner deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke transactie.


Artikel 6. BETALING

1. Betaling door Partner van de aan Mind Your Network verschuldigde bedragen dient, zonder dat de Partner recht heeft op enige aftrek, korting, opschorting of verrekening, te geschieden binnen 14 dagen na de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen. De dag van betaling is de dag van bijschrijving van het verschuldigde op de rekening van Mind Your Network.
2. Betaling door Member van de aan Mind Your Network verschuldigde bedragen worden direct via Ideal betaald of via automatische incasso geïncasseerd.
3. Als de Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Partner van rechtswege in verzuim en is Mind Your Network gerechtigd om vanaf dat moment de wettelijke (handels)rente in rekening te brengen.
4. Als de Partner niet binnen de in het eerste lid genoemde termijn heeft betaald, is de Partner gehouden tot vergoeding van alle daadwerkelijk door Mind Your Network gemaakte gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten. De vergoeding van de gemaakte kosten beperkt zich niet tot de eventueel door de rechter vastgestelde kostenveroordeling.
5. In geval van een gezamenlijk gegeven Opdracht zijn Partners hoofdelijk aansprakelijk voor de betaling van het factuurbedrag, de verschuldigde rente(n) en kosten.


Artikel 11. AANSPRAKELIJKHEID EN VRIJWARINGEN

1. Mind Your Network is niet aansprakelijk voor schade direct of indirect ontstaan uit gemaakte afspraken tussen haar Members en Partners, Members en Members en Partners en Partners.
2. Mind Your Network is niet aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen: gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie en andere gevolgschade of indirecte schade die het gevolg is van het niet, niet tijdig of niet deugdelijk presteren door Mind Your Network.
3. De aansprakelijkheid van Mind Your Network is beperkt tot de vergoeding van de directe schade die het rechtstreekse gevolg is van een (samenhangende serie van) toerekenbare tekortkoming(en) in de uitvoering van de Werkzaamheden. Deze aansprakelijkheid voor directe schade is beperkt tot het bedrag dat volgens de aansprakelijkheidsverzekeraar van Mind Your Network voor het betreffende geval wordt uitgekeerd, vermeerderd met het eventueel door Opdrachtnemer uit hoofde van de verzekering te dragen eigen risico. Onder directe schade wordt – onder meer – verstaan: de gemaakte redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en omvang van de schade; de gemaakte redelijke kosten om de prestatie van Mind Your Network aan de Overeenkomst te laten beantwoorden en de gemaakte redelijke kosten ter voorkoming of beperking van de schade.


Artikel 12. OPZEGGING

1. Mind Your Network gaat haar overeenkomsten met haar Members en Partners aan voor een jaar, tenzij anders is overeengekomen.
2. Tussentijdse opzegging is niet mogelijk, tenzij gezamenlijk en schriftelijk overeengekomen.
3. Overeenkomsten met members worden automatisch verlengd en kunnen 3 maanden voor einde overeenkomst opgezegd worden.


Artikel 16. OVERIGE BEPALINGEN

1. Bij een geschil proberen Mind Your Network en haar Partner of Member er altijd eerst in overleg goed uit te komen.
2. Als het overleg niet leidt tot een oplossing, dan wordt het geschil voorgelegd aan de rechtbank in Zwolle.
3. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.
4. Mind Your Network mag deze voorwaarden ten aller tijden wijzigen.

 

Word member van Mind Your Network​